ITE Edificis – Què és, què miren, qui la fa

✓ Conegui a l’instant el preu de la seva ITE Edificis – Inspecció Tècnica

✓ Contacti’ns i en la mateixa trucada programarem la cita

✓ Oblidi’s de la paperassa, nosaltres ens encarreguem

Primer ha de saber que l’Agència de l’Habitatge ha iniciat una campanya de foment de les ITEs a Catalunya. L’administració està enviant una carta estàndard a les comunitats dels 64.000 edificis que ja haurien d’haver passat la inspecció i que poden ser objecte de sanció. Amb tot això, es pretenen aconseguir els següents objectius:

  • Aconseguir que 64.000 finques es sotmetin a la ITE que els correspon haver fet donada la seva antiguitat.
  • Normalitzar la situació actual i posar el sistema en millors condicions per a fer front a les ITEs que s’han de tramitar en els pròxims anys per a les finques construïdes fa més de 45 anys.

Si el seu immoble es troba en aquesta situació, és possible que tingui dubtes sobre el tema. Per aquest motiu, hem elaborat un llistat amb les preguntes més freqüents sobre la inspecció tècnica d’edificis.

Què és la Inspecció Tècnica d’Edificis?

Explicació breu i senzilla

La primera qüestió que tots els propietaris es formulen un cop reben la carta d’Habitatge és la següent: què és la inspecció tècnica d’edificis.

Es tracta d’un informe essencial per a la compra, l’arrendament o el préstec d’ús de residències.

Ressenya de la normativa vigent

Tal com determina el Decret 67/2015, la ITE és un dossier en el qual un expert (arquitecte, arquitecte tècnic o aparellador) descriu les propietats genèriques de l’immoble, detallant la seva condició de preservació, així com els desperfectes relacionats amb els elements constructius i/o pràctics que influeixin en els elements comunitaris. A més, s’especifiquen una sèrie de propostes per a aconseguir una edificació més sostenible i accessible.

La supervisió és merament ocular, sense tenir com a finalitat la localització de defectes ocults.

Quina normativa específica és aplicable per a l’elaboració de l’informe de la ITE Edificis?

Decret aplicable

El 27 de maig de 2015 es va publicar el Decret 67/2015, per mitjà del qual es procura examinar regularment el grau de conservació dels edificis residencials, tant unifamiliars com plurifamiliars.

Propòsit de la legislació

L’objectiu de la normativa es centra en promoure el deure de manteniment i restauració dels habitatges per part de la propietat o la comunitat de propietaris, prevenint situacions de perill per als usuaris o tercers.

Quan cal passar la ITE i quins edificis han de fer-ho?

Edificacions ineludibles

Els immobles que han de sotmetre’s a la inspecció tècnica són els d’ús residencial, independentment del nombre d’entitats que continguin. No obstant això, poden incloure altres usos aliens, com per exemple comercial o aparcament.

Excepcionalment, els habitatges unifamiliars no estan obligats a passar l’examen, sempre que es trobin a una distància mínima de 1,50 m respecte dels límits de la parcel·la.

Període per a superar el reconeixement

Arribats a aquest punt, les finques esmentades han de passar la ITE abans de complir els 45 anys d’edat segons cadastre. Si no és possible fixar l’antiguitat a partir de les dades cadastrals, s’admet emprar altres vies legals.

Ara bé, existeixen excepcions en les quals certs edificis tenen l’obligació de ser examinats en un termini diferent als 45 anys:

Els blocs d’habitatges plurifamiliars es regeixen per la següent taula:

AntiguitatTermini per a passar la ITE
Entre 1951 i 1960 Fins al 31 de desembre de 2015
Entre 1961 i 1971 Fins al 31 de desembre de 2016
A partir de 1971 L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

En cambio, las casas unifamiliares se rigen por la siguiente tabla:

Antiguitat Termini per a passar la ITE
Anteriors a 1900 Fins al 31 de desembre de 2016
Entre 1901 i 1930 Fins al 31 de desembre de 2017
Entre 1931 i 1950 Fins al 31 de desembre de 2018
Entre 1951 i 1960 Fins al 31 de desembre de 2019
Entre 1961 i 1975 Fins al 31 de desembre de 2020
A partir de 1975 L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

Tota casa sense cèdula d’habitabilitat ha de complir aquests períodes. No obstant això, les que disposen de la documentació en vigor poden prolongar el termini fins a la data de caducitat d’aquesta.

Qui és el responsable que es dugui a terme la revisió i qui la fa?

La labor dels propietaris

En primer lloc, la responsabilitat que es realitzi la inspecció tècnica de l’edifici recau sobre la propietat, tant si és un particular com si és una comunitat. D’igual manera, la despesa econòmica del servei va per compte del propietari. No deixa de ser un sistema similar al de la ITV dels vehicles.

La tasca dels tècnics

En segon lloc, les titulacions habilitants per a realitzar aquest tipus de revisions són les d’aparellador, arquitecte o arquitecte tècnic. Un d’aquests professionals ha de ser contractat pel mateix titular de la finca.

Com a requisits indispensables, el tècnic ha de:

  • Estar inscrit en el col·legi corresponent.
  • Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil en vigor.

A partir de les preguntes contestades, confiem que hagi resolt les seves inquietuds sobre la inspecció tècnica d’edificis.