Renovar la Cèdula d’Habitabilitat de forma immediata, àgil i a bon preu

✓ Consulti el preu de la seva cèdula d’habitabilitat sense esperes

✓ Contacti’ns i el mateix dia concertarem la visita

✓ Oblidi’s dels tràmits, ens ocupem de tota la gestió

Abans de res, en Asociación de Técnicos en Edificación som professionals en l’elaboració i tramitació de la cèdula d’habitabilitat o llicència de segona ocupació de qualsevol tipus d’habitatge.

Especialment, la nostra filosofia de treball es basa en oferir una assistència immediata, anteposant la professionalitat i el bon fer. Posi’s en contacte amb els nostres agents i el més aviat possible inspeccionarem el seu habitatge i iniciarem els tràmits necessaris. Estem presents a les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, donant servei a tota Catalunya.

Ara bé, abans de procedir a la renovació del document poden sorgir una sèrie de dubtes que convé resoldre abans de realitzar l’encàrrec a un dels nostres tècnics. Per això, hem recopilat les preguntes més freqüents sobre la cèdula d’habitabilitat.

Què és la Cèdula d’Habitabilitat?

Descripció fàcil i ràpida

Per començar, la pregunta inicial que tots es plantegen en el procés de sol·licitud de la llicència de segona ocupació consisteix en què és la cèdula d’habitabilitat.

Aquest document és l’acte administratiu en virtut del qual s’acredita que un habitatge és apte per a destinar-se a residència humana, sense perjudici que es desenvolupin altres activitats degudament autoritzades.

Tipus de llicències

Actualment podem trobar tres tipus de cèdules, segons la data de construcció de l’edifici i si s’han executat certes obres de reforma:

 • Primera ocupació: pertanyen als habitatges d’obra nova.
 • Primera ocupació de rehabilitació: es concedeixen a les llars que s’han sotmès a treballs de rehabilitació.
 • Segona ocupació: s’atorguen als habitatges usats o preexistents.

Certificat d’habitabilitat previ

Per poder obtenir la cèdula d’un immoble usat, prèviament es requereix un certificat d’habitabilitat elaborat per un aparellador, arquitecte o arquitecte tècnic, amb el qual garanteix que la residència és apta per viure.

Obligatorietat de la cèdula d’habitabilitat

Aquesta acreditació és imprescindible en tot acte de lloguer, compra-venda o transmissió d’un habitatge, a més de ser necessària per donar d’alta els subministraments bàsics d’aigua, gas, electricitat, telecomunicacions i altres serveis.

El Decret 141/2012 de la Generalitat de Catalunya estableix que tots els habitatges estan obligats a disposar de llicència d’ocupació vigent. De la mateixa manera, regula les característiques mínimes que ha de complir un habitatge per poder ser habitable:

 • Altures lliures
 • Accessibilitat
 • Ventilació
 • Il·luminació
 • Superfícies mínimes
 • Ocupació
 • Etc.

Quins perills hi ha presents per viure en una casa o pis sense la Cèdula d’Habitabilitat?

Malgrat que molts professionals del sector neguen l’existència de riscos, la realitat és ben diferent. Habitar un pis sense disposar de la cèdula suposa una sèrie d’imprevistos:

 • No està permès donar d’alta els subministraments d’aigua, gas, electricitat, telecomunicacions i altres serveis.
 • Qualsevol accident a l’interior del domicili, ocasionat per danys o perjudicis en la construcció, seran responsabilitat del propietari.
 • L’assegurança no cobrirà els desperfectes produïts a tercers per incendi, inundació o qualsevol altra causa, sent responsabilitat del propietari.
 • Residir en una casa sense cèdula està sancionat amb multes d’entre l’1-5% del valor de l’immoble.

Quin és el procediment per la renovació de la Cèdula d’Habitabilitat?

Abans de res, s’ha de confiar a un aparellador, arquitecte o arquitecte tècnic la supervisió de la residència i l’elaboració d’un certificat que garanteixi la solidesa i el condicionament de la mateixa.

Després d’obtenir el visat del document pel col·legi corresponent, s’ha de sol·licitar el permís a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, encarregada de notificar directament a l’usuari final, mitjançant correu electrònic, l’atorgament o la desaprovació.

Quant costa la Cèdula d’Habitabilitat d’un habitatge preexistent o usat?

La pregunta que molts es fan

A Catalunya i arreu del territori espanyol, la llicència de segona ocupació no disposa d’un import fix establert. Per aquest motiu és molt habitual que sorgeixi la pregunta de quant costa la cèdula d’habitabilitat.

Cada tècnic té la llibertat de concretar els honoraris que cregui convenients pel corresponent encàrrec. No obstant això, existeixen altres dos factors que sí que es poden determinar de manera exacta:

 • El preu del visat per part del col·legi professional.
 • La taxa estipulada per l’Agència de l’Habitatge.

En el nostre cas, durant aquest any, el visat del certificat d’habitabilitat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB) té un import de 12,21 €.

Així mateix, la taxa de la Generalitat puja actualment a:

 • 18,90 € per tràmits presencials.
 • 13,75 € per tràmits telemàtics.

La llicència d’ocupació a un cost immillorable

En Asociación de Técnicos en Edificación les nostres tarifes inclouen la gestió completa per la renovació de la cèdula d’habitabilitat d’habitatge usat. Aquest servei implica: la visita d’un dels nostres tècnics a l’immoble, comprovant que aquest compleix amb els requisits; l’elaboració del certificat d’habitabilitat visat pel CAATEEB; i la petició de la cèdula d’habitabilitat a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Els nostres preus són finals, incloent IVA, despeses de desplaçament i taxes. Únicament en el cas que la Generalitat exigís l’aportació d’algun document complementari que suposi un cost addicional (certificat municipal, certificat registral, etc.), aquesta despesa anirà a càrrec del client.

Pressupost exacte del seu permís

Si li interessa saber quant costa la cèdula d’habitabilitat, feu clic a la següent imatge per conèixer el cost final.

Disponible per als diferents municipis de les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Pot comunicar-se amb els nostres agents en qualsevol moment per sol·licitar informació.

Quant es triga a aconseguir la Cèdula d’Habitabilitat?

Anticipació del venedor o arrendatari

Per començar, un dels factors més importants per agilitzar tot el procés és la bestreta del propietari. Avançar la paperassa i tenir-ho a punt abans de signar el contracte de béns immobles, pot significar dies o fins i tot setmanes de no retard. Però, quant es triga a aconseguir la cèdula d’habitabilitat?

Sovint la concessió de la llicència és l’element clau a l’hora de transmetre un habitatge. Sense aquesta documentació, figures com el fedatari o lletrat no poden concloure la tramitació. En alguns casos el procediment és relativament àgil, mes en altres la demora és la protagonista. En poques paraules, no és una ciència exacta.

Quant de temps es triga a aconseguir la cèdula d’habitabilitat

L’Agència de l’Habitatge disposa d’un límit de 30 dies lectius per comunicar la concessió de la cèdula. Aquest període s’inicia des de l’instant en què la Generalitat rep la sol·licitud amb tota la documentació.

A aquest interval se li ha de sumar el temps necessari per produir el certificat d’habitabilitat previ, així com el seu corresponent visat pel col·legi professional.

Normalment la gestió se soluciona en menys d’un mes, coincidint amb una espera de 2-3 setmanes. I per si això fos poc, l’Oficina d’Habitatge de vegades ens sorprèn amb temps rècords de 2-3 dies en atorgar el permís.

Tot i això, és convenient ser previngut i anticipar-se a les urgències derivades de l’obtenció del document. Aquestes celeritats d’últim moment no són responsabilitat del tècnic encarregat de realitzar el certificat d’habitabilitat.

El nostre sistema de treball

Des de Asociación de Técnicos en Edificación ens comprometem a que un dels nostres tècnics efectuï la inspecció del seu habitatge el més aviat possible, amb la conseqüent elaboració del certificat d’habitabilitat visat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, i la petició de la cèdula d’habitabilitat a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya; tot això de manera àgil.

Quina és la normativa que determina els requisits per l’obtenció de la Cèdula d’Habitabilitat?

Normativa d’habitabilitat i accessibilitat

Per començar, cadascuna de les comunitats autònomes que constitueixen el territori espanyol es regeix per una ordenança específica. Això no vol dir que les exigències siguin molt dispars d’una zona a una altra. A Catalunya, la reglamentació que han de complir tots els habitatges correspon al Decret 141/2012, mitjançant el qual s’estableixen els requisits per l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat, amb les següents excepcions:

 • Els habitatges amb data de construcció anterior al 11 d’agost de 1984, han de complir el que disposa l’Annex 2 del Decret 141/2012 per adquirir la cèdula d’habitabilitat.
 • Els habitatges amb una antiguitat inferior al 11 d’agost de 1984, estan regulats per la normativa que era aplicable en la data d’atorgament de la llicència d’obres, de finalització de l’obra o de concessió de la cèdula de primera ocupació.

La següent taula mostra les ordenances d’aplicació segons la data de construcció de l’immoble:

Data de construccióDecret aplicable
Des de 01/02/1984 fins a 17/04/1996Nivell B dels Decrets 346/1983 i 571/1983
Des de 18/04/1996 fins a 23/09/1996Annex 1 del Decret 274/1995
Des de 24/09/1996 fins a 16/02/1999Annex 1 del Decret 314/1996
Des de 17/02/1999 fins a 29/12/2003Apartats 1 i 2 del Decret 28/1999
Des de 30/12/2003 fins a 8/10/2009Annexos 1.1 i 1.2 del Decret 259/2003
Des de 9/10/2009 fins a 02/11/2012Annex 1 del Decret 55/2009
Des de 03/11/2012Annex 1 del Decret 141/2012
 • Els immobles de nova construcció tenen l’obligació d’acatar les exigències fixades en l’Annex 1 del Decret 141/2012.
 • Els habitatges dotacionals públics tenen l’obligació d’acatar els requeriments fixats en l’Annex 3 del Decret 141/2012.
 • Les llars sotmeses a obres de rehabilitació tenen l’obligació d’acatar les condicions d’habitabilitat fixades en l’Annex 4 del Decret 141/2012.

Requisits dels espais comuns per a la concessió de la llicència

A grans trets, i en tot moment parlant de mínims, les exigències que ha de satisfer qualsevol edifici residencial apte per viure són les que es nomenen tot seguit:

Condicions d’accessibilitat

Perquè una finca sigui accessible, s’ha d’assegurar el recorregut còmodament a cada un dels pisos; tot això a través de les zones d’ús col·lectiu.

Requeriments de les escales

És molt important que les escales donen compliment a una sèrie de paràmetres elementals sobre:

 • Dimensions
 • Ventilació
 • Situació

La finalitat principal és la de garantir una correcta evacuació en cas d’incendi.

Exigències dels ascensors

Les edificacions plurifamiliars d’obra nova estan obligades a disposar d’ascensor sempre que no siguin directament accessibles per a les persones amb discapacitat.

No obstant això, hi ha determinats casos en què no cal aquest mecanisme. Depenent de la quantitat de pisos que conformin el bloc, es pot optar per preveure un espai que permeti la futura instal·lació d’un ascensor o d’una plataforma elevadora.

Característiques dels patis de ventilació

La superfície dels patis està subjecta a dos factors:

 1. Segons les estances que ventilin al pati.
 2. D’acord amb les plantes de les que disposi el bloc.

Pel que fa la salut i la higiene, no es permet la renovació de l’aire de locals o garatges mitjançant patis. Això pot provocar la transmissió de sons o olors pudents cap a les cases.

Requisits per a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat a l’interior dels habitatges

L’habitacle interior ha d’obeir les següents regles perquè es consideri habitable:

 • Tenir una superfície mínima (20 m² a Catalunya).
 • Disposar d’unes dependències mínimes: una cuina, una cambra higiènica o un estar-menjador, entre d’altres.
 • Ser sostenible i eficient.
 • Estar dotat d’una cambra higiènica separada de la resta d’espais a través d’algun element divisori. Es poden ometre els envans en les altres zones amb la condició que els dormitoris es puguin independitzar.
 • Disposar de dormitoris amb entrada particular, sense la necessitat d’accedir des d’altres estances.
 • Posseir uns amples mínims en les zones practicables de la casa (portes, distribuïdors, saló-menjador, etc.), assegurant l’accessibilitat.
 • Tenir una alçada lliure no inferior al que disposa el decret corresponent.
 • Comunicar amb una façana a l’exterior per afavorir la ventilació i il·luminació natural, especialment a les habitacions, sala d’estar, menjador o cuina.
 • Disposar d’un espai mínim destinat a l’emmagatzematge personal en cada dormitori, com poden ser armaris.
 • Estar dotat dels llocs respectius per al rentat i l’assecat de la roba.
 • Tenir els equipaments imprescindibles, com són l’aigua, la llum i el gas.
 • Posseir algun tipus de defenses, tant interiors com exteriors, que suprimeixin el risc de caigudes a diferent nivell (baranes o passamans).
 • Disposar d’una dotació mínima de sanitaris en cada cambra higiènica, segons el nombre d’habitacions.

Un cop exposats els requisits per l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat, és hora de preguntar-se si la seva llar dóna resposta a tots ells.

Quina és la superfície mínima d’un habitatge per rebre la Cèdula d’Habitabilitat?

Superfície mínima

Tota habitatge construït abans del 11 d’agost de 1984 té l’obligació de disposar de no menys de 20 m² útils.

En canvi, les cases posteriors a aquesta data no poden baixar dels 36 metres quadrats útils per aconseguir el beneplàcit.

Casos en què es permet una àrea menor

De forma excepcional, es permet una superfície útil mínima de 15m² en immobles construïts mitjançant permís d’obres anterior l’1 de febrer de 1984; que, a més, disposin de cèdula vigent i concedida amb anterioritat a l’entrada en vigor del Decret 141/2012, de 30 d’octubre. L’esmentada acta deixarà de ser vàlida quan tingui lloc la transmissió de la propietat, sent impossible la renovació del document.

Els habitatges d’obra nova, així com els sorgits de la partició d’un habitatge ja existent, estan obligades a disposar d’una zona útil superior a 40 m².

Un local pot obtenir Cèdula d’Habitabilitat?

És habitable un local sense llicència d’ocupació?

En primer lloc, un establiment comercial no pot ser habitable a nivell legal ja que no ha estat dissenyat per viure al seu interior. Si bé multitud d’empresaris adopten el paper d’inquilins d’un petit recinte, on exerceixen tant la seva activitat laboral com la seva vida diària. Però, un local pot obtenir cèdula d’habitabilitat?

Cèdula d’habitabilitat per a magatzem o negoci

Els locals no poden obtenir la cèdula d’habitabilitat ja que no es consideren habitatge.

Per la concessió del document, aquests establiments han de sotmetre’s a un canvi d’ús a habitatge quan estigui permès per la normativa urbanística del municipi. Això suposa la realització d’un projecte bàsic i d’execució, aprovat pel col·legi professional. El següent pas consisteix a sol·licitar el permís d’obres i finalment registrar l’habitatge. En aquest mateix instant serà possible adquirir la cèdula de primera ocupació, simulant la d’una nova residència.

Canvi d’ús local a habitatge

Si s’opta per aquest camí, cal presentar:

 1. Còpia de la llicència de canvi d’ús;
 2. Còpia de la llicència de primera ocupació;
 3. Original del certificat final d’obra;
 4. I, si s’altera la façana o estructura de l’immoble, original del certificat de compliment del programa de control de qualitat.

Per més que nosaltres, com a tècnics, intentem inculcar la legalització de qualsevol activitat relacionada amb la construcció, se sol fer cas omís. Un clar exemple és el d’iniciar els treballs abans d’encomanar el projecte a un aparellador o arquitecte.

Aquest procediment fuig de la legalitat, i sovint suposa l’incompliment de les condicions d’habitabilitat. El propietari acostuma a ignorar la normativa al respecte, sent impossible aconseguir la llicència d’ocupació després de les obres.

En definitiva, no sempre un local pot obtenir cèdula d’habitabilitat. L’única via per aconseguir-la és mitjançant un projecte de canvi d’ús. Si, per contra, l’establiment es vol utilitzar com a comerç, es pot prescindir de la mateixa.

És necessària la visita d’un tècnic al domicili per obtenir la Cèdula d’Habitabilitat?

Sense cap dubte, és imprescindible la inspecció de la finca per part d’un expert qualificat, per tal de comprovar la seva estabilitat i adequació.

Quan caduca la Cèdula d’Habitabilitat?

El temps de vigència de la cèdula d’habitabilitat depèn del tipus de document considerat (de primera ocupació, de segona ocupació o de rehabilitació), a més de la data d’obtenció del permís anterior.

La següent taula mostra els períodes de vigència segons el tipus de situació:

Any d’obtenció de la cèdula anteriorPeríode de vigència de la nova autorització
Fins a 200310 anys (actualment ja caducada)
Des de 2004 fins a 201215 anys
Des de 201325 anys en cas de primera ocupació

15 anys en cas de segona ocupació o rehabilitació

No obstant això, indistintament de quan caduqui la cèdula d’habitabilitat, caldrà tramitar una nova sempre que es vagi a realitzar una rehabilitació de la llar.

Com saber si un habitatge té Cèdula d’Habitabilitat vigent?

Situació de la finca

És molt comú no saber la data exacta de sol·licitud o obtenció d’aquesta documentació. Per aquest motiu molts es pregunten com saber si un habitatge té cèdula d’habitabilitat.

En primer lloc, cal diferenciar entre les tres possibles situacions en què es pot trobar una llar:

 • Immoble o pis sense cèdula d’habitabilitat..
 • Habitatge amb document vàlid.
 • Residència amb llicència d’ocupació caducada.

Passos per conèixer l’estat de l’acreditació

A tot el territori català, la forma d’esbrinar si una llar ja disposa de cèdula d’habitabilitat, i si aquesta es troba en vigor, és mitjançant consulta a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Aquest organisme és el responsable d’informar en quin dels tres casos es troba l’immoble. Tan sols cal trucar al 012 o al 93 214 70 00, en horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

A més, hi ha un segon mètode menys àgil per sol·licitar la informació. Consisteix en apropar-se personalment a algunes de les Oficines d’Habitatge repartides pels diversos municipis de Catalunya. No obstant això, la major part es localitzen a Barcelona, a les següents adreces:

 • Ciutat Vella
  Plaça de Salvador Seguí, 13
  08001 Barcelona
 • Eixample
  Carrer de Alí Bei, 13-15
  08010 Barcelona
 • Sants – Montjuïc
  Carrer de Antoni de Capmany, 23
  08028 Barcelona
 • Les Corts
  Carrer del Remei, 9.
  08014 Barcelona
 • Sarrià – Sant Gervasi
  Carrer de Canet, 24.
  08017 Barcelona
 • Gràcia
  Carrer de Francisco Giner, 14
  08012 Barcelona
 • Horta
  Carrer del Llobregós, 175-189
  08032 Barcelona
 • Nou Barris
  Plaça Major de Nou Barris, 1
  08042 Barcelona
 • Sant Andreu
  Carrer de Joan Torras, 49
  08030 Barcelona
 • Sant Martí
  Rambla del Poblenou, 154
  08018 Barcelona

Si té accés a l’acreditació en format paper, és molt senzill esbrinar si està caducada o no. Únicament ha de comprovar la data d’emissió que apareix en el document i sumar els anys oportuns, obtenint així la data de caducitat de la llicència.

En definitiva, si desitja estalviar-se tota la gestió comentada anteriorment, posi’s en contacte amb nosaltres i efectuarem la consulta per vostè.

Un habitatge es pot vendre, comprar o llogar sense Cèdula d’Habitabilitat vigent?

Situació actual del sector immobiliari

Per començar, cada vegada és més freqüent la compravenda o arrendament d’immobles. Aquest fet comporta que un gran nombre de persones tinguin dubtes sobre si es pot vendre o llogar sense cèdula d’habitabilitat.

Segons informació proporcionada pel Ministeri de Foment, el preu mitjà del m2 de l’habitatge lliure a Espanya va arribar als 1.530 euros en el segon trimestre del 2017. Això va suposar un increment del 1,6% en relació amb l’any precedent. I per si això fos poc, a la regió de Catalunya els preus van augmentar un 4,3%.

Normativa aplicable

La llicència de primera o segona ocupació és necessària per a tota operació de compra-venda o lloguer. Aquest requeriment queda establert en l’article 26.2 de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge; així com en l’article 9 del Decret 141/2012, sobre les condicions mínimes d’habitabilitat de les mateixes.

Habitatge de protecció oficial

Tots els immobles protegits disposen d’un document anomenat qualificació definitiva. Aquest reemplaça la llicència de primera ocupació durant els primers 10, 15 o 25 anys des del moment del seu atorgament, segons la normativa que sigui d’aplicació. Passat aquest període, caldrà demanar la cèdula d’habitabilitat.

Vendre o llogar sense cèdula d’habitabilitat

L’article 10 del Decret 141/2012 estableix certs casos en què el venedor no està obligat a disposar de cèdula d’habitabilitat vigent en el moment de compravenda o lloguer d’una propietat.

 • Exoneració per realització d’obres de rehabilitació o enderrocament:
  Quan l’entitat usada o preexistent hagi de ser objecte de rehabilitació o d’enderrocament. Aquest supòsit comporta l’obligació de presentar davant notari un informe emès per un aparellador, arquitecte o arquitecte tècnic. Aquest document permet obtenir o renovar la cèdula després d’executar les obres necessàries per condicionar la llar. En cas d’enderroc, els registradors han d’anotar que l’immoble queda subjecte a l’execució dels treballs pertinents. Aquesta nota marginal es cancel·la amb la presentació de l’acreditació un cop finalitzades les obres de rehabilitació o, en el cas d’enderroc, amb la certificació municipal acreditativa de l’enderrocament realitzat i amb un informe emès per una persona tècnica competent que confirmi la demolició.
 • Exoneració per destí diferent al d’habitatge:
  Quan la destinació de l’entitat objecte de transmissió no sigui el d’ús com a habitatge, si el transmitent i l’adquirent ho reconeixen de forma expressa.
 • Exoneració per causes peculiars:
  Quan excepcionalment, venedor i comprador pactin davant notari l’obtenció de la llicència després de la transmissió de la propietat. Han de presentar la sol·licitud de cèdula registrada, amb el certificat d’habitabilitat emès per un tècnic competent, que acrediti que la casa o pis reuneix els requisits mínims que li siguin aplicables.

Comprar una casa sense cèdula d’habitabilitat no sol ser possible. A més, hi ha una altra documentació indispensable per efectuar la compra, com ara el certificat energètic o la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE).

En resum, no es pot vendre un pis sense ITE i la resta de papers.

En què consisteix i per què és necessari l’Informe per a la Transmissió d’Habitatge Usat?

L’informe per a la transmissió d’habitatge usat és l’acte administratiu en virtut del qual s’acredita que una finca pot rebre la cèdula d’habitabilitat després de la realització de les obres necessàries per adequar-la.

Aquest escrit és imprescindible per lliurar a tot venedor de concedir la cèdula a l’adquirent quan calguin obres de reforma.

Quan es pot demanar la Cèdula d’Habitabilitat?

Pas previ a la petició de la cèdula d’habitabilitat

Abans de demanar la cèdula d’habitabilitat, cal saber en quina circumstància es troba aquesta. Si encara és legítima o, en cas contrari, si ja ha prescrit.

En la primera opció, quan la llicència d’ocupació segueix sent efectiva, les pautes que cal seguir són molt senzilles:

 1. Comunicar-se amb la delegació territorial convenient de la Generalitat, en el cas de Catalunya, o de l’administració autonòmica oportuna.
 2. Sol·licitar una còpia del document perdut.

En la segona opció, després de complir la data de caducitat, s’han de seguir una sèrie de passos per aconseguir la cèdula d’habitabilitat.

Quan sol·licitar la llicència?

La sol·licitud es pot efectuar en qualsevol moment; actualment amb una vigència de 25 anys per cèdules de primera ocupació i de 15 anys per cèdules de segona ocupació o rehabilitació. Complert aquest període és necessari renovar el document.

També és obligatòria en tot procediment de compravenda, lloguer o cessió d’ús d’un habitatge. A més, no disposar-ne és motiu suficient per no donar d’alta l’aigua, la llum i el gas.

En alguns casos els ajuntaments no permeten el lliurament de l’Informe de Disponibilitat d’Habitatge Adequada per Reagrupament Familiar sense l’atorgament de la corresponent cèdula. No obstant això, a Barcelona només la requereixen si es té possessió d’ella, sent aconsellable per agilitzar aquest procés.

En resum, demanar la cèdula d’habitabilitat és una tasca que pot realitzar quan vulgui. En la majoria dels casos vindrà donat per l’exigència en determinats tràmits comentats amb anterioritat. Així mateix, convé estar al dia sobre la caducitat de la documentació.

¿Es pot sol·licitar un duplicat de la Cèdula d’Habitabilitat?

Durant el període de validesa de l’acta, és possible demanar un duplicat a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. En funció de qui sigui el sol·licitant, s’han de lliurar els següents documents:

 • Propietari de l’habitatge: escriptura de compravenda i DNI.
 • Inquilí: contracte d’arrendament vigent, tres últims rebuts pagats i DNI.
 • Representant del propietari: escriptures de compravenda, DNI del representant i del propietari, i autorització del propietari.

Tot el detallat en les qüestions anteriors, també ho pot trobar explicat de forma fàcil en cadascun dels vídeos compartits en aquesta pàgina.

Finalment, esperem que hagi aclarit tots els dubtes per renovar la cèdula d’habitabilitat o llicència de segona ocupació.